تفاوت انواع میزبانی وب

مشخصات معمولی حرفه ای پربازدید VIP CPU usage (SPEED) - % 10 25 40 80 Physical memory (pMEM) 1024 2048 4096 8192 Concurrent connections (EP) 15 30 60 120 Number of processes (nPROC) 25 50 100 200 I/O limit (IO) 1024 2048 4096 8192 I/O operations per ... بیشتر بخوانید »

16th ژانویه 2017